ไทยลิปไซน์
Advertisement
Edit-copy purple.svg
เพลงนี้ได้มีการย้ายมาจากโครงการสังเคราะห์เพลง มาอยู่ที่นี่
พ่อแห่งแผ่นดิน
ขับร้อง ดูด้านล่าง
คำร้อง แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
วิรัช อยู่ถาวร
พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์
จิรวุฒิ กาญจนะผลิน
ทำนอง ชาลี อินทรวิจิตร
อาจินต์ ปัญจพรรค์
สุนทรียา ณ.เวียงกาญจน์
สุรพล โทณะวณิก
ปีที่เผยแพร่ 2550


(หญิง) อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์ การดนตรี
ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล
ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้นพลอยยินดี
รู้รักสามัคคี เพื่อพ่อแห่งไทย

(ชาย) เหล่าประชาคารวะ สดุดี
แผ่นดินนี้มีสุข ด้วยองค์พระทรงชัย
บรรดา ชาติชน ชื่นชมสมใจ
ถวายบังคมเทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

(*) (หญิง) ภักดีถวาย ดวงใจของไทยทั้งชาติ
มหาราช ปราดเปรื่องเรื่องของกีฬา
(ชาย) ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา
ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทยนับว่าโชคดี

(**) (พร้อม) ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา
เป็นปรัชญา เกริกฟ้าก้องปฐพี
ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้
เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย

(ซ้ำ *,**)

ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้
เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย

ผู้ขับร้อง[]

นักร้องชาย จำนวน 41 ท่าน นักร้องหญิง จำนวน 40 ท่าน
 1. สุเทพ วงศ์กำแหง
 2. ชรินทร์ นันทนาคร
 3. ธานินทร์ อินทรเทพ
 4. วินัย พันธุรักษ์
 5. มีศักดิ์ นาครัตน์
 6. ชรัมภ์ เทพชัย
 7. สเกน สุทธิวงศ์
 8. พรเทพ เทพชัย
 9. ศักดา อิทธิชัย
 10. นิทัศน์ ละอองศรี
 11. อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
 12. มนตรี สีหเทพ
 13. กรกันต์ สุทธิโกเศศ
 14. ฉัตรชัย ภู่โชติ
 15. นนทวรรธน์ ภู่โชติ
 16. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์
 17. เอกรัตน์ แคว้นคอนฉิม
 18. ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
 19. ธงไชย แมคอินไตย์
 20. พันกร บุญยะจินดา
 21. พรภิรมย์ พินทะปะกัง (ไมค์ ภิรมย์พร)
 22. รณชัย ถมยาปริวัฒน์ (อ๊อด คีรีบูน)
 23. วิชัย ปุญญะยันต์
 24. วิภู กำเนิดดี
 25. ศรราม เทพพิทักษ์
 26. เศรษฐา ศิระฉายา
 27. สบไชย ไกรยูรเสน (ฟอร์ด)
 28. สมา สวยสด
 29. สุทธิพงศ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ้ตตี้)
 30. สุรชัย สมบัติเจริญ
 31. เสรี รุ่งสว่าง
 32. พลพล พลกองเส็ง
 33. ชรัส เฟื่องอารมณ์
 34. วิรุจน์ สโรบล
 35. เอดเวอร์ด แวนโซ
 36. สร่างศัลย์ เรืองศรี (หนู มิเตอร์)
 37. มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์
 38. ณรงค์ แซ่วี (รุ่ง สุริยา)
 39. จารึก วิริยะกิจ
 40. วสุ แสงสิงแก้ว
 41. ธานี พูนสุวรรณ
 1. สวลี ผกาพันธ์
 2. รวงทอง ทองลั่นทม
 3. จินตนา สุขสถิตย์
 4. ขวัญรวี กาญจนะผลิน
 5. จิตติมา เจือใจ
 6. โฉมฉาย อรุณฉาน
 7. ดาวใจ ไพจิตร
 8. ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล
 9. นันทวัน เมฆใหญ่
 10. แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์
 11. ลินจง บุญนากรินทร์
 12. ศรวณี โพธิเทศ
 13. อุมาพร บัวพึ่ง
 14. อุไรวรรณ ทรงงาม
 15. ธุรดี อารีรอบ
 16. พรทิพย์ พันตาวงษ์
 17. ภัทรภร บัวก้านทอง
 18. สุพรรณี โคตรสุโน
 19. สุภาพร เพฑูวิริยาเวทย์
 20. กรรณิการ์ อารีสมาน
 21. กัญญารัตน์ กุยสุวรรณ
 22. ฉันทนา กิติยพันธ์
 23. ธนพร แวกประยูร
 24. ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
 25. นนทิยา จิวบางป่า
 26. พัชริดา วัฒนา
 27. สุดา ชื่นบาน
 28. เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
 29. อรวรรณ วิเศษพงศ์
 30. อรวี สัจจานนท์
 31. อิสริยา คูประเสริฐ
 32. นภาดา สุขกฤต
 33. สิรินันท์ ว่องกุศลกิจ
 34. สิรินทรา นิยากร
 35. จรรยา เผ่าจินดา (สด แจ่มศรี)
 36. วงจันทร์ ไพโรจน์
 37. ภัคประวีร์ ทองแย้ม
 38. กรองทอง ทัศนพันธุ์
 39. ศิริพร อยู่ยอด
 40. แคทลียา ศริสวัสดิ์

แหล่งข้อมูลอื่น[]

Advertisement